Bea Partner

PRATA MED EN EXPERT!

+46 (0)73 500 95 88

Notarius publicus

BEA är förordnad som notarius publicus av Länsstyrelsen för att bistå allmänheten bl.a. med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter.

Vad kan notarius publicus hjälpa till med?

Notarisering

Notarius publicus kan bistå med att bestyrka olika handlingar, s.k. notarisering. Det kan exempelvis gälla fullmakter, köpehandlingar, betygskopior, adoptionshandlingar och översättningar m.m.

Som notarius publicus bevittnar man namnunderskrifter, intygar att kopior överensstämmer med originalhandlingar och bekräftar att översättningar har gjorts av auktoriserade översättare. Kom ihåg att det är du som önskar få en handling bestyrkt som ansvarar för att handlingens utformning och innehåll motsvarar de krav som gäller i mottagarens land. Kom ihåg att ta med dig en egen utskrift av handlingen till ditt besök hos oss.

Enligt den s.k. Haag-konventionen kan en s.k. apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande, dvs. normalt krävs inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det endast notarius publicus som får utfärda apostille.

Att ett dokument förses med apostille innebär att notarius publicus intygar vilken myndighet som utfärdat handlingen, vem som undertecknat och i vilken egenskap samt att handlingen har myndighetens stämpel/sigill. Det är därför ett krav för utfärdande av apostille att dessa uppgifter framgår av handlingen.

Följande handlingar kan förses med apostille under förutsättning att de är försedda med stämpel, namnteckning samt namnförtydligande:

  • handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket, Patent- och Registreringsverket, Bolagsverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen)
  • registerutdrag och andra polisiära handlingar
  • domstolshandlingar, t.ex. dom på äktenskapsskillnad från tingsrätter
  • betyg och intyg från universitet, högskolor, kommunala skolor (ej friskolor)
  • handlingar undertecknade av notarius publicus
  • handlingar undertecknade av någon av Sveriges Handelskamrar
  • översättningar gjorda av en auktoriserad translator vid Kammarkollegiet
  • utdrag från dop-, födelse- och vigselbok från pastorsämbetet, vigselbevis/vigselattester från Svenska kyrkan och borgerliga vigselförrättare (ej från frireligiösa eller utländska trossamfund)
  • övriga handlingar från Svenska kyrkan, om dessa är utfärdade före den 1 januari 2000.

BEA genomför inte översättning av dokument. Auktoriserade översättare hittar du via https://www.kammarkollegiet.se/.

Vid bestyrkande av fotokopior

Tag alltid med den originalhandling som ska kopieras. Vi kopierar originalhandlingen samt utfärdar intyg och stämplar.

Vid bestyrkande av namnteckning

Bestyrkande av namnteckning innebär att vi bevittnar din underskrift. Du måste därför infinna dig personligen och skriva under din handling. Tag med dig en egen utskrift av den handling du ska underteckna samt din legitimation.

Legitimationen måste vara giltig och vi accepterar svenskt körkort, svenskt SIS-märkt ID-kort samt svenska och utländska pass. Dessutom accepteras s.k. nationellt ID-kort där medborgarskap klart framgår (EEA National ID Card) och som utfärdats i något av de länder som deltar fullt ut i Schengensamarbetet.

Observera att utländska ID-kort och utländska körkort inte accepteras.

Vid bestyrkande av översättningar

För att vi ska kunna bekräfta att en översättning har gjorts av en auktoriserad översättare behöver den vara försedd med översättarens underskrift och en stämpel från Kammarkollegiet som anger att översättaren är auktoriserad.

Auktoriserade översättare hittar du via https://www.kammarkollegiet.se/.

Vid bestyrkande av vissa fullmakter och levnadsintyg

En del handlingar, bl.a. spanska och franska fullmakter, innehåller personuppgifter om fullmaktsgivaren som notarius publicus ska bestyrka. Då måste du, förutom din legitimation, ha med dig underlag som visar att dessa uppgifter är korrekta, vanligen ett personbevis från Skatteverket.

I ett levnadsintyg för vissa länder ska adress och civilstånd bestyrkas av notarius publicus. Har du ett sådant levnadsintyg ska du ta med dig ett nyligen utfärdat personbevis till oss där dessa uppgifter framgår.

Vid bestyrkande av firmateckningar

När vi ska bestyrka att någon har rätt att teckna firman måste ett registreringsbevis i original eller e-registreringsbevis uppvisas. Tänk på att registreringsbeviset inte får vara äldre än tre månader.

Prislista (inkl. moms)

Notarisering av dokument: 500 kr för första stämpeln på ett dokument, därefter 300 kr per stämpel på samma dokument.

Apostille: 500 kr per dokument

Bestyrkande av adoptionshandlingar: 3 000–5 000 kr beroende på omfattning. Kontakta oss för vidare information.

Vi skriver ut handlingar på förfrågan mot en kostnad på 5 kr per sida.

Betalning sker med kort eller swish. Vi kan ställa ut faktura till företag, minimibelopp 1 000 kr ex moms.

Har du ett brådskande ärende till notarius publicus?

BEA finns tillgänglig vid brådskande ärenden som kräver omedelbar hantering i Stockholm. Vi har även möjlighet att notarisera handlingar på plats hos er. Använd kontaktformuläret nedan. 

Boka notarius publicus i Stockholm

För att boka tid hos vår notarius publicus hänvisar vi er till att använda kontaktformuläret som finns tillgängligt nedan. Vi tar endast emot tidsbokning.